Features
Gi?i thi?u
? nhà
Khi di chuy?n
Trong v?n phòng
K?t n?i ?ám may VR
Th?ng s? k? thu?t
HTC 5G Hub Thi?t b? tr?m phát 5G th?ng minh ??u tiên trên th? gi?i cho gia ?ình, doanh nghi?p và c? hai.

HTC 5G Hub HTC 5G Hub

Làm ch? siêu t?c ?? c?a t??ng lai v?i HTC 5G Hub. ???c thi?t k? ?? d? dàng s? d?ng trong m?i tr??ng gia ?ình và v?n phòng, thi?t b? ?a n?ng này cho phép truy?n phát (live stream) video 4K m??t mà, ch?i game v?i ?? tr? c?c th?p và k?t n?i m?ng siêu nhanh.

V?i kh? n?ng ho?t ??ng c? ngày dài cùng s? h? tr? t? AndroidTM 9 Pie, HTC 5G Hub c?ng ???c t?o ra nh?m ph?c v? cho m?t lo?t các tình hu?ng khi b?n ?ang di chuy?n, khai thác t?i ?u t?c ?? 5G v?n nhanh h?n ?áng k? so v?i m?ng 4G LTE.

K?t n?i lên ??n 20 thi?t b?

Th?i gian ho?t ??ng pin c? ngày *

QUALCOMM ? SNAPDRAGON? 855

ANDROID? 9 PIE

Truy?n phát Video 4K

Hub gi?i trí C?m & S? d?ng ngay (Plug & Play)

D? dàng thi?t l?p c?u hình VPN cho doanh nghi?p

*Th?i l??ng pin khác nhau tùy theo cách s? d?ng.

5G ? NHà

5G ? NHà

Truy?n phát n?i dung gi?i trí 4K m??t mà

Nh? là m?t trung tam gi?i trí t?i gia, HTC 5G Hub t?i ?a hóa t?c ?? 5G ?? truy?n phát video 4K ra màn hình ngoài và cung c?p n?i dung yêu thích c?a b?n v?i ch?t l??ng siêu nét. Nó c?ng thay th? thi?t b? ??nh tuy?n Wi-Fi t?i gia c?a b?n và lo?i b? các day cáp kh?ng c?n thi?t ?? vi?c l?p ??t d? dàng h?n.

*Yêu c?u k?t n?i có day. B? chuy?n ??i USB type-C và các ?ng d?ng truy?n phát ???c s? d?ng có th? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng truy?n phát 4K.

5G ? NHà

?i?u khi?n gi?ng nói và ?i?u khi?n t? xa

Qu?n ly các nhu c?u gi?i trí c?a b?n nhanh chóng và d? dàng v?i ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tr?c quan và tính n?ng ?i?u khi?n t? xa.

*Ch?i game trên máy tính và ?i?u khi?n t? xa th?ng qua smartphone và các ?ng d?ng Android. Ch?c n?ng và hi?u su?t th?c t? có th? khác nhau.

5G ? NHà

Màn hình l?n, Th?i gian ch?i game dài h?n

V?i ?? tr? siêu th?p, 60 khung hình trên m?i giay (fps), và ?? phan gi?i 4K - tr?i nghi?m game ? m?c ?? t?i ?u - v?i HTC 5G Hub.

K?t h?p v?i s?c m?nh c?a chip x? ly Qualcomm? Snapdragon? 855 và Android 9 Pie, HTC 5G Hub mang ??n tr?i nghi?m t?c ?? d? li?u và s?c m?nh ch?a t?ng có ??i v?i các t?a game truy?n th?ng trên Android và máy tính lên nh?ng màn hình l?n nh?t.

*Kh? n?ng t??ng thích ch?i game trên máy tính ch? kh? d?ng th?ng qua các ?ng d?ng c?a bên th? ba.

5G KHI DI CHUY?N

5G KHI DI CHUY?N

Di ??ng hóa k?t n?i m?ng t?c ?? cao

??ng ?i b?t c? ?au thi?u s? ti?n l?i có ???c t? k?t n?i t?c ?? cao và ti?n l?i c?a m?ng 5G. Cho dù ?ó là 1 b? phim xem t?i nhà ng??i b?n, hay ch?i game nhi?u ng??i ch?i ho?c h?i th?o ?a ph??ng ti?n, h?y ?? thi?t b? 5G hub giúp b?n t?i ?u t?c ??.

5G KHI DI CHUY?N

5G c? ngày

V?i viên pin 7,660 mAh, HTC 5G Hub ???c t?o ra ?? s?n sàng h? tr? b?n trong nhi?u ho?t ??ng khi ?ang di chuy?n hay trong nh?ng chuy?n phiêu l?u.

*Các bài ki?m tra v? m?t hi?u su?t ???c th?c hi?n trong phòng thí nghi?m HTC v?i các thi?t b? riêng bi?t. Tu?i th? và th?i l??ng pin s? d?ng có th? khác tu? thu?c vào cách s? d?ng và cài ??t. Cách s? d?ng, ?i?u ki?n m?i tr??ng, k?t n?i m?ng và các y?u t? khác có th? thay ??i k?t qu? th?c t?.

5G CHO V?N PHòNG

5G CHO V?N PHòNG

Di ??ng t?c ?? cao

C? ??ng hóa h? th?ng m?ng ? v?n phòng c?a b?n. ???c thi?t k? dành cho m?i tr??ng kinh doanh th? h? ti?p theo cùng m?ng l??i ethernet (LAN) thích h?p, HTC 5G Hub cung c?p kh? n?ng truy c?p m?ng nhanh chóng và thu?n ti?n, cho phép b?n và c? nhóm ?u?i theo c? h?i b?t c? khi nào chúng xu?t hi?n.

5G CHO V?N PHòNG

An toàn và d? dàng m? r?ng

Nh?n k?t n?i m?ng ???c m? hóa t?c ?? cao cho t?i ?a 20 thi?t b? c?ng nh? tính linh ho?t v? c?u hình VPN cho doanh nghi?p. Khi ho?t ??ng c?a b?n phát tri?n t? m?t c?a hàng di ??ng ??n l? ho?c kh?i nghi?p (startup) ??n m?t quy m? l?n h?n, m?ng 5G có th? d? dàng m? r?ng th?ng qua Internet v?i t?c ?? Gigabit.

*Lên ??n 20 k?t n?i qua Wi-Fi Hotspot (tr?m phát). 802.11ad. Hotspot h? tr? t?i ?a 4 k?t n?i.

S? s?m xu?t hi?n

Th?c t? ?o d?a trên ?ám may d? li?u

S? s?m xu?t hi?n

Th?c t? ?o d?a trên ?ám may d? li?u

Truy?n phát tr?c ti?p ??n thi?t b? VIVE c?a b?n

HTC 5G Hub ???c t?o ra d?a trên d? ?oán v? s? ti?n b? trong ?i?n toán ranh gi?i (Edge computing) và vi?c phát tri?n c? s? h? t?ng 5G.

Trong t??ng lai, b?n có th? truy?n phát (live stream) c? n?i dung th?c t? ?o t? d? li?u ?ám may ??n thi?t b? VIVE c?a mình th?ng qua HTC 5G Hub - kh?ng c?n máy tính hay day cáp r??m rà - ?? t?n h??ng tr?i nghi?m th?c t? ?o di ??ng, cao c?p theo th?i gian th?c.

*Vi?n c?nh trên tùy thu?c vào s? phát tri?n c?a c?ng ngh? MEC và c? s? h? t?ng 5G.

HTC 5G Hub
HTC 5G Hub Thi?t b? tr?m phát 5G th?ng minh ??u tiên trên th? gi?i cho gia ?ình, doanh nghi?p và c? hai.

*S?n ph?m th?c t? và giao di?n ng??i dùng có th? thay ??i theo khu v?c. Vui lòng tham kh?o nhà bán l? ??a ph??ng c?a b?n ?? bi?t thêm th?ng tin.

HTC 5G Hub
 • K?t n?i lên ??n 20 thi?t b?
 • Th?i l??ng pin s? d?ng cho c? ngày*
 • Qualcomm ? Snapdragon? 5G
 • Hub Gi?i trí C?m & S? d?ng ngay (Plug & Play)
 • D? dàng thi?t l?p k?t n?i VPN cho doanh nghi?p

*S?n ph?m th?c t? và giao di?n ng??i dùng có th? thay ??i theo khu v?c. Vui lòng tham kh?o nhà bán l? ??a ph??ng c?a b?n ?? bi?t thêm th?ng tin.

Th?ng s? k? thu?t

 • Màn hình hi?n th?

  • 5.0 inch
  • Màn hình c?m ?ng ?i?n dung
  • HD (720 x 1280 pixels)
 • Kích th??c (dài x r?ng x ?? dày c?nh) (1), (2)

  • 129 x 100 x 43 mm
 • Tr?ng l??ng (2)

  • 340g
 • H? ?i?u hành (3)

  • Android? 9.0 v?i HTC Sense? cho HTC 5G Hub
 • T?c ?? chip x? ly

  • Qualcomm? Snapdragon? 855 8 nhan, v?i Snapdragon? X50 5G Modem
 • C?ng k?t n?i

  • USB type-C 3.1, h? tr? DisplayPort
  • M? r?ng k?t n?i qua Gigabit Ethernet
 • B? nh? (4)

  • RAM: 4GB / ROM: 32GB
  • B? nh? m? r?ng: microSDTM (lên ??n 512GB)
  • H? tr? b? nh? Flex
 • ?m thanh

  • Loa kép
  • Lu?n lu?n l?ng nghe
 • K?t n?i (5)

  • Bluetooth? 5.0
  • Wi-Fi
  • 802.11 a/b/g/n/ac/ad
  • K?t n?i lên ??n 20 Wi-Fi
 • Dung l??ng pin (6)

  • Dung l??ng: 7,660 mAh
  • Qu?n ly dung l??ng pin
  • S?c
  • -B? s?c DC (12V/2.5A)
  • -USB-C (QC 3.0 & PD 9V/2A)
 • C?m bi?n

  • C?m bi?n chuy?n ??ng G-sensor
 • ??nh d?ng am thanh ???c h? tr?

  • Phát l?i: .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .ts, .flac, .mp3, .mid, .ogg, .mkv, .wav, .amr
 • ??nh d?ng phim ???c h? tr?

  • Phát l?i: .3gp, .mp4, .ts, .webm, .mkv
 • Th? SIM và M?ng di ??ng (7)

  • Nano SIM
  • H? tr? ???ng truy?n t?i xu?ng lên ??n 2.63 Gbps. ???ng truy?n t?i lên 287 Mbps
  • 4G LTE (M?)
  • · FDD: Bands 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 25, 26, 66, 71
  • · TDD: Band 41
  • 5G NR Band: n41
  • 4G LTE (úc)
  • · FDD: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 66
  • · TDD: Bands 38, 41
  • 5G NR Band: n78
 1. ?? dày ???c ?o ? ph?n vi?n c?a thi?t b?. ?? dày có th? khác nhau tu? thu?c vào t?ng v? trí c?a thi?t b?.
 2. Các ??n v? ?o có th? thay ??i chút ít theo dung sai ch? t?o.
 3. Sau khi c?p nh?t ph?n m?m, h? ?i?u hành có th? s? thay ??i.
 4. B? nh? tr?ng có th? ít h?n tùy thu?c vào ph?n m?m hi?n ?ang s? d?ng c?a máy. Dung l??ng b? nh? kh? d?ng có th? thay ??i tùy theo b?n c?p nh?t ph?n m?m ?i?n tho?i và m?c s? d?ng c?a các ?ng d?ng. B? nh? m? r?ng ???c gi?i h?n ??n kích th??c th? microSD s?n có.
 5. 20 thi?t b? có th? ???c k?t n?i qua Wi-Fi Hotspot. 802.11ad Hotspot h? tr? t?i ?a 4 k?t n?i.
 6. Tu?i th? pin có th? khác tu? thu?c vào cách s? d?ng và cài ??t. Cách s? d?ng, ?i?u ki?n m?i tr??ng, k?t n?i m?ng và các y?u t? khác có th? thay ??i k?t qu? th?c t?.
 7. B?ng t?n m?ng và t?c ?? t?i lên và t?i xu?ng th?c t? ? các khu v?c có th? khác nhau, tùy thu?c vào nhà khai thác d?ch v? ?i?n tho?i di ??ng và v? trí c?a b?n. 5G NR và 4G LTE ch? s?n có t?i m?t s? qu?c gia và ??a ?i?m nh?t ??nh.
L?u y: Th?ng s? k? thu?t có th? thay ??i sau khi c?p nh?t ph?n m?m và có th? thay ??i mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c.
? T?p ?oàn HTC 2019. B?o l?u m?i quy?n. HTC logo và HTC Sense là th??ng hi?u ho?c th??ng hi?u ?? ???c ??ng ky b?n quy?n t? t?p ?oàn HTC. Android thu?c quy?n s? h?u c?a Google, Inc. Qualcomm và Snapdragon là th??ng hi?u thu?c quy?n s? h?u c?a Qualcomm. Các logo và th??ng hi?u khác thu?c b?n quy?n các ch? s? h?u t??ng ?ng khác. Có ch?a pin Li-ion. H?y tái s? d?ng ho?c lo?i b? ?úng cách.

NH?N TH?NG TIN M?I NH?T T? HTC

Thank You!
乌兰| 长乐| 都匀| 阿瓦提| 延津| 中阳| 那坡| 濮阳| 遮浪| 抚宁| 福安| 平远| 阳信| 焦作| 邳州| 祁东| 九龙| 兰坪| 纳雍| 通州| 大荔| 嘉定| 芷江| 灌南| 朝阳| 高台| 徐水| 金坛| 习水| 桑植| 嫩江| 惠民| 潮连岛| 珲春| 斋堂| 大埔| 桑植| 峄城| 英德| 丹阳| 辽中| 渑池| 新民| 黄山站| 叙永| 商都| 三河| 延川| 凤县| 塔城| 垦利| 东乌珠穆沁旗| 神农架| 千里岩| 凉山| 六安| 孝义| 集贤| 社旗| 廉江| 庄河| 大同| 霍城| 泾川| 吉安| 永定| 金山| 长阳| 南通| 汾西| 建昌| 苏尼特右旗| 唐海| 雅安| 六盘水| 依安| 和田| 吉安县| 金山| 金平| 伊通| 苍溪| 铜锣湾| 六枝| 厦门| 潢川| 紫阳| 兴宁| 天山大西沟| 鄂伦春旗| 陇川| 沙雅| 金山| 仁化| 开县| 运城| 岢岚| 巨野| 郏县| 如东| 郧县| 清兰| 隰县| 阳城| 八达岭| 汉寿| 宣恩| 安国| ?涓?| 清河| 南雄| 济南| 龙山| 北镇| 交口| 阿合奇| 莱芜| 余庆| 淮阳| 夏邑| 达坂城| 白城| 蕉岭| 泗阳| 河南| 白玉| 临潼| 德昌| 高陵| 含山| 绿春| 青龙山| 大兴| 临沂| 黄南| 宁波| 清水| 峰峰| 桓仁| 平乐| 嘉鱼| 扎兰屯| 项城| 平利| 湘阴| 赤峰| 睢县| 双牌| 九龙| 丰镇| 乌鲁木齐| 拉萨| 济源| 鼎新| 博湖| 绥德| 农安| 恒春| 东吉屿| 青河| 德庆| 舞阳| 宣威| 巴仑台| 塔城| 广安| 张家口| 百色| 赤峰| 围场| 拜泉| 屯昌| 威宁| 宜都| 绛县| 合肥| 运城| 涟源| 南郑| 息烽| 加格达奇| 衡阳| 泰来| 武城| 泾川| 吴县东山| 乐东| 希拉穆仁| 肃南| 淄博| 柏乡| 呼兰| 樟树| 吐尔尕特| 巴楚| 葫芦岛| 泽当| 灵山| 民丰| 威宁| 高阳| 石嘴山| 野牛沟| 临漳| 牟平| 成山头| 曲靖| 兰屿| 逊克| 绵竹| 六合| 灵寿| 美姑| 郸城| 章党| 洪家| 久治| 仁怀| 海拉尔| 川沙| 莒县| 汝南| 宁德| 会东| 突泉| 通化县| 岱山| 平塘| 靖江| 麦盖提| 瑞昌| 拉萨| 鲁甸| 东乡| 垦利| 普定| 岗子| 日照| 信阳地区农试站| 仁寿| 新竹市| 武城| 茶卡| 石泉| 济阳| 锡林浩特| 太谷| 锡林浩特| 皮口| 遂溪| 睢阳区| 太仓| 章党| 黄南| 广安| 敖汉旗| 巴马| 霞浦| 石渠| 南宁城区| 菏泽| 中宁| 同心| 丁青| 白河| 伊克乌素| 武邑| 鲁甸| 洛阳| 忻城| 白银| 百色| 盐池| 龙陵| 平泉| 贵南| 嵊泗| 元谋| 浦东| 武川| 朝阳| 本溪县| 洪家| 鸡公山| 册亨| 宝应| 岢岚| 通化县| 土默特左旗| 临城| 蓬安| 郏县| 那日图| 儋州| 铁卜加| 朱日和| 全南| 通什| 丰都| 闵行| 琼山| 镇宁| 枞阳| 庆城| 长岭| 镇宁| 武城| 罗江| 库米什| 伊金霍洛旗| 新林| 洛宁| 茂县| 延庆| 凉城| 内邱| 衡水| 尚义| 头道湖| 海东| 小渠子| 济南| 赤峰| 普安| 耀县| 新丰| 神木| 平潭| 乌审召| 阆中| 东乌珠穆沁旗| 南部| 大港| 玉环| 固镇| 汇川| 建瓯| 新安| 新野| 牟平| 酉阳| 麻江| 尼勒克| 兴海| 景谷| 太白| 贵溪| 浦东| 乌苏| 政和| 宁南| 四平| 开鲁| 怀来| 临邑| 额尔古纳| 循化| 博克图| 麟游| 石拐| 奉新| 巩留| 柳州| 新密| 同江| 阿里| 丹棱| 新巴尔虎右旗| 羊山| 武山| 镇海| 南昌县| 长春| 包头| 西林| 永善| 岑巩| 平凉| 滦南| 新兴| 山丹| 潼南| 泾源| 五常| 西峰| 赣州| 铜梁| 抚宁| 长葛| 和县| 全南| 宜宾| 石城| 汉川| 乌鞘岭| 班戈| 根河| 康山| 章丘| 仁寿
乌兰| 长乐| 都匀| 阿瓦提| 延津| 中阳| 那坡| 濮阳| 遮浪| 抚宁| 福安| 平远| 阳信| 焦作| 邳州| 祁东| 九龙| 兰坪| 纳雍| 通州| 大荔| 嘉定| 芷江| 灌南| 朝阳| 高台| 徐水| 金坛| 习水| 桑植| 嫩江| 惠民| 潮连岛| 珲春| 斋堂| 大埔| 桑植| 峄城| 英德| 丹阳| 辽中| 渑池| 新民| 黄山站| 叙永| 商都| 三河| 延川| 凤县| 塔城| 垦利| 东乌珠穆沁旗| 神农架| 千里岩| 凉山| 六安| 孝义| 集贤| 社旗| 廉江| 庄河| 大同| 霍城| 泾川| 吉安| 永定| 金山| 长阳| 南通| 汾西| 建昌| 苏尼特右旗| 唐海| 雅安| 六盘水| 依安| 和田| 吉安县| 金山| 金平| 伊通| 苍溪| 铜锣湾| 六枝| 厦门| 潢川| 紫阳| 兴宁| 天山大西沟| 鄂伦春旗| 陇川| 沙雅| 金山| 仁化| 开县| 运城| 岢岚| 巨野| 郏县| 如东| 郧县| 清兰| 隰县| 阳城| 八达岭| 汉寿| 宣恩| 安国| ?涓?| 清河| 南雄| 济南| 龙山| 北镇| 交口| 阿合奇| 莱芜| 余庆| 淮阳| 夏邑| 达坂城| 白城| 蕉岭| 泗阳| 河南| 白玉| 临潼| 德昌| 高陵| 含山| 绿春| 青龙山| 大兴| 临沂| 黄南| 宁波| 清水| 峰峰| 桓仁| 平乐| 嘉鱼| 扎兰屯| 项城| 平利| 湘阴| 赤峰| 睢县| 双牌| 九龙| 丰镇| 乌鲁木齐| 拉萨| 济源| 鼎新| 博湖| 绥德| 农安| 恒春| 东吉屿| 青河| 德庆| 舞阳| 宣威| 巴仑台| 塔城| 广安| 张家口| 百色| 赤峰| 围场| 拜泉| 屯昌| 威宁| 宜都| 绛县| 合肥| 运城| 涟源| 南郑| 息烽| 加格达奇| 衡阳| 泰来| 武城| 泾川| 吴县东山| 乐东| 希拉穆仁| 肃南| 淄博| 柏乡| 呼兰| 樟树| 吐尔尕特| 巴楚| 葫芦岛| 泽当| 灵山| 民丰| 威宁| 高阳| 石嘴山| 野牛沟| 临漳| 牟平| 成山头| 曲靖| 兰屿| 逊克| 绵竹| 六合| 灵寿| 美姑| 郸城| 章党| 洪家| 久治| 仁怀| 海拉尔| 川沙| 莒县| 汝南| 宁德| 会东| 突泉| 通化县| 岱山| 平塘| 靖江| 麦盖提| 瑞昌| 拉萨| 鲁甸| 东乡| 垦利| 普定| 岗子| 日照| 信阳地区农试站| 仁寿| 新竹市| 武城| 茶卡| 石泉| 济阳| 锡林浩特| 太谷| 锡林浩特| 皮口| 遂溪| 睢阳区| 太仓| 章党| 黄南| 广安| 敖汉旗| 巴马| 霞浦| 石渠| 南宁城区| 菏泽| 中宁| 同心| 丁青| 白河| 伊克乌素| 武邑| 鲁甸| 洛阳| 忻城| 白银| 百色| 盐池| 龙陵| 平泉| 贵南| 嵊泗| 元谋| 浦东| 武川| 朝阳| 本溪县| 洪家| 鸡公山| 册亨| 宝应| 岢岚| 通化县| 土默特左旗| 临城| 蓬安| 郏县| 那日图| 儋州| 铁卜加| 朱日和| 全南| 通什| 丰都| 闵行| 琼山| 镇宁| 枞阳| 庆城| 长岭| 镇宁| 武城| 罗江| 库米什| 伊金霍洛旗| 新林| 洛宁| 茂县| 延庆| 凉城| 内邱| 衡水| 尚义| 头道湖| 海东| 小渠子| 济南| 赤峰| 普安| 耀县| 新丰| 神木| 平潭| 乌审召| 阆中| 东乌珠穆沁旗| 南部| 大港| 玉环| 固镇| 汇川| 建瓯| 新安| 新野| 牟平| 酉阳| 麻江| 尼勒克| 兴海| 景谷| 太白| 贵溪| 浦东| 乌苏| 政和| 宁南| 四平| 开鲁| 怀来| 临邑| 额尔古纳| 循化| 博克图| 麟游| 石拐| 奉新| 巩留| 柳州| 新密| 同江| 阿里| 丹棱| 新巴尔虎右旗| 羊山| 武山| 镇海| 南昌县| 长春| 包头| 西林| 永善| 岑巩| 平凉| 滦南| 新兴| 山丹| 潼南| 泾源| 五常| 西峰| 赣州| 铜梁| 抚宁| 长葛| 和县| 全南| 宜宾| 石城| 汉川| 乌鞘岭| 班戈| 根河| 康山| 章丘| 仁寿